Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i miasta Nowy Rozdił na Ukrainie.

Projekt „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i Nowy Rozdił” jest zintegrowanym projektem inwestycyjnym realizowanym w głównym obszarze wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Głównym celem działań jest stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach pogranicza polsko – ukraińskiego oraz pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, polska wschodnia granica stała się jednocześnie granicą całej Unii. Dlatego też, współpraca z regionami z państw wschodnioeuropejskich nabrała nowego znaczenia. Konieczny jest rozwój współpracy przygranicznej, rozbudowa infrastruktury granicznej, turystycznej, gospodarczej oraz służącej ochronie środowiska. Poza budową infrastruktury technicznej niezbędnym procesem, jaki musi zaistnieć pomiędzy partnerami polsko – ukraińskimi jest wspólna wymiana doświadczeń oraz podjęcie wspólnych skoordynowanych działań w zakresie badań biznesowych, planowania strategicznego oraz powoływania ponadnarodowych instytucji otoczenia biznesu.

W celu poprawy problemowej sytuacji Partnerów konieczne jest podjęcie różnorodnych przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność inwestycyjną obszarów po stronie polskiej i ukraińskiej, prowadzących do pozyskania nowych inwestorów, których obecność pozwoliłaby między innymi na dywersyfikację miejscowych gospodarek i tworzenie nowych miejsc pracy. Przedmiotowy projekt ma na celu udostępnienie komunikacyjne oraz techniczne strefy aktywności gospodarczej dla potencjalnych inwestorów po stronie polskiej oraz rekultywacje terenów po stronie ukraińskiej oraz opracowanie dla tych terenów konkretnych pomysłów w kierunku podjęcia dalszych działań. Prowadzone działania będą obejmować:

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów – podstrefa Lubaczów
a) budowa drogi miejskiej 0,800 km – infrastruktura drogowa oraz instalacja wodno-kanalizacyjna dla terenów ulokowanych przy ul. Technicznej w Lubaczowie
b) nadzór inwestycyjny nad pracami budowlanymi;
2. Przywrócenie aktywności gospodarczej na terenach posiarkowych w Baszni (gmina Lubaczów) – budowa 2 odcinków infrastruktury drogowej:
a) Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna – ulica Kolejowa km 0,890 km
b) Przebudowa drogi gminnej Basznia Górna – Huta Kryształowa km 4,490

3. Rekultywacja terenów w Jaworowie. (40 ha)
4. Rekultywacja/oczyszczenie terenów zdegradowanych terenów w mieście Nowy Rozdił (46,4 ha).
5. Analiza/badanie oczekiwań inwestorów zewnętrznych oraz potencjału terenów miasta i gminy Lubaczów.
6. Analiza strategiczna zrekultywowanych obszarów oraz stworzenie koncepcji dla parków przemysłowych w rejonie jaworowskim oraz mieście Nowy Rozdił.
7. Studium wpływu planowanych parków przemysłowych na regionalną i przemysłową politykę i dostępność terenów przyległych.
8. Analiza scenariuszy i sposobów rozwiązaniu problemu usypisk popiołu z obwodów lwowskiego i iwano – frankowskiego, z uwzględnieniem możliwości rozwoju przedsiębiorstw w planowanych parkach przemysłowych.
9. Opracowanie biznes planów dla parków przemysłowych w Jaworowie i Nowym Rozdile.
10. Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzennego parków przemysłowych w Nowym Rozdile i Jaworowie.
11. Przygotowanie technicznej i kosztorysowej dokumentacji projektowej budowy drogi w Nowym Rozdile dla udostępnienia terenów planowanych parków przemysłowych.
12. Analiza optymalnych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju infrastruktury parków przemysłowych (Jaworów i Nowy Rozdił).
13. Powołanie Agencji Rozwoju Regionalnego- wspólne działanie miasta i gminy Lubaczów.
14. Stworzenie lokalnych agencji rozwoju gospodarczego w Nowym Rozdile i Jaworowie (zatwierdzenie podmiotu prawnego, remont pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń, funkcjonowanie centrów podczas całego okresu realizacji projektu).
15. Seminaria szkoleniowe dla kadry władz lokalnych oraz przedstawicieli lokalnych NGOs. (Ukraina)
16. Specjalistyczne szkolenia biznesowe dla pracowników gminy i miasta Lubaczów oraz przedstawicieli lokalnych NGOs i organizacji otoczenia biznesu w zakresie aktywności stref gospodarczych, pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, publiczno-prywatnego partnerstwa – MODUŁ I Investor Relations (Relacje Inwestorskie).
17. Specjalistyczne seminaria biznesowe dla pracowników gminy i miasta Lubaczów oraz przedstawicieli lokalnych NGOs i organizacji otoczenia biznesu w zakresie aktywności stref gospodarczych, relacji z inwestorami, publiczno – prywatnego partnerstwa – MODUŁ II Skills Development (rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych).
18. Stworzenie przygranicznej polsko – ukraińskiej sieci obszarów parków przemysłowych- wspólne działanie z partnerami.
19. Stworzenie i utrzymanie stron internetowych promujących projekt, nowo powstałe parki industrialne i agencje.
20. Przeprowadzenie 2 konferencji dot. realizacji projektu (rozpoczynającej i końcowej) dla 100 uczestników każda.
21. Wspólne działania promocyjne (wyprodukowanie pakietów promocji inwestycji dla Nowego Rozdiłu i Jaworowa wraz z drukowanymi broszurami oraz wersjami broszur online.

Dzięki realizacji projektu zostanie otrzymany zintegrowany produkt w postaci oferty inwestycyjnej dla podmiotów gospodarczych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Oferta zostanie oparta na bazie udostępnionych terenów inwestycyjnych po stronie polskiej i ukraińskiej. Wspólna oferta inwestycyjna nabędzie zupełnie nowej jakości i atrakcyjności oraz będzie spełniać oczekiwania inwestorów zarówno poszukujących terenów znajdujących się na terenie UE jak również poza nimi, tj. na Ukrainie.