Parametry techniczne terenu Noworozdolskiego Parku Przemysłowego:

  • Przez teren Parku biegną dwie czynne bocznice kolejowe, trzecia jest dostępna bezpośrednio na granicy Parku.
  • Teren Parku przecina gazociąg średniego ciśnienia, jest zaplanowana budowa rozdzielni gazu w celu zapewnienia dostaw gazu na poziomie 2000 m3/h.
  • Obok terenu Parku biegną linie elektroenergetyczne. Przewidziana moc doprowadzana wynosi 7-10 MW. Napięcie zasilające w punkcie przyłączenia wynosi 35kV. Napięcie wewnętrznych terenowych kablowych sieci rozdzielczych wynosi 10,04 kV. Jest zaplanowana transformatorownia z dwoma transformatorami o napięciu 35/10 kV.
  • Obliczeniowy wskaźnik zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bytowych wynosi 50 m3/h, wody i ścieków technologicznych – 180 m3/h. Jest przewidziane zaopatrzenie w wodę dla celów gaśniczych.
  • Park będzie korzystać z oczyszczalni ścieków PPGC “Siarka” przeznaczonej do obsługi zakładów przemysłowych na terenie o łącznej powierzchni 2400 ha.
  • Przez teren Parku przebiega czynna droga przemysłowa. Jest zaplanowana rozbudowa wewnętrznej infrastruktury Parku, w tym budowa dróg wewnętrznych, parkingów itd.