Co to jest park przemysłowy?

Zgodnie z Ustawą Ukrainy o parkach przemysłowych parkiem przemysłowym jest teren przeznaczony do lokalizacji obiektów przemysłowych, zaopatrzony w niezbędną infrastrukturę, zarządzany przez firmę zarządzającą odpowiednio do koncepcji i posiadający powierzchnie nie mniej, niż 20 ha. Parki przemysłowe ułatwiają przedsiębiorcom dostęp do działek gruntu, proces prowadzenia rozmów i planowania oraz przyśpieszają proces uruchomienia produkcji.

Firmy zainteresowane lokalizacją produkcji zwracają się do firmy zarządzającej parkiem przemysłowym w celu doboru i wydzierżawienia konkretnej działki dla konkretnej produkcji. Firma zarządzająca uzyskuje teren parku na zasadzie wydzierżawienia przez właściciela (Radę Miasta Nowy Rozdół) i prowadzi swoją działalność zgodnie z koncepcją. 

НРІП Функціональне зонування НРІП Обмеження (1)

 Teren

Park Przemysłowy w Nowym Rozdole jest położony na terenie o powierzchni 46,4 ha, który został przekazany przez PPGC “Siarka” Radzie Miasta Nowy Rozdół na potrzeby projektu UE i który podlega rekultywacji w 2014 r.

Kryteria określenia branży podstawowych

Parki przemysłowe muszą posiadać własną koncepcję rozwoju, określającą, które branże rozwijają i w jakiej produkcji są wyspecjalizowane. Zapewnia to przewagi konkurencyjne dla parków przemysłowych i obniża ryzyko dla firm-uczestników parku, oraz skróca czas pozyskania inwestorów, którzy nie odpowiadają kryteriom konkretnego parku przemysłowego.

W przypadku Noworozdolskiego Parku Przemysłowego jako kryteria określenia branży podstawowych zastosowano perspektywę rozwoju branży, pozycję konkurencyjną wobec innych parków przemysłowych, możliwość uzyskania zysku przez uczestników, posiadanie zasobów dla odpowiednich branży, perspektywę wzrostu kosztów pracy oraz możliwość ulokowania na terenie Parku Przemysłowego w Nowym Rozdole (więcej szczegółów o kryteriach).

Analiza branżowa

W ramach określenia branży podstawowych Parku Przemysłowego w Nowym Rozdole przeanalizowanych zostało kilka ewentualnych branży kluczowych (podstawowych dla Parku) (patrz. Analiza branżowa), w tym chemiczna, farmaceutyczna, produkcja z surowców powierzonych i in.

Na podstawie przeprowadzonej analizy branżowej została określona specjalizacja Noworozdolskiego Parku Przemysłowego – materiały, produkty i technologie ekooszczędne oraz odpowiednie branże podstawowe.

Branże podstawowe

  1. Produkcja materiałów, produktów i technologii dla zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i energii.
  2. Produkcja materiałów i wyrobów z surowców o pochodzeniu biologicznym – środków biochemicznych.
  3. Przetwarzanie surowców wtórnych.
  4. Produkcja materiałów i wyrobów z surowców wtórnych.

Szczegółowy opis branży podstawowych Noworozdolskiego Parku Przemysłowego jest tutaj.

Funkcjonowanie Noworozdolskiego Parku Przemysłowego

Odpowiednio do określonych branży podstawowych zostały opracowane wymagania do uczestników parku przemysłowego. Została przeprowadzona analiza terenu pod względem określenia stref ochronnych (linii czerwonych), dokonany podział na strefy oraz rozgraniczone poszczególne działki dla uczestników Parku. Kosztorys generalny inżynieryjnego i technicznego uporządkowania terenu Parku. Na podstawie przeznaczonych do użytkowania działek gruntu został obliczony efekt gospodarczy działalności Parku Przemysłowego w Nowym Rozdole.

Plan dalszych działań

W 2014 r. trwa rekultywacja terenu w ramach realizacji projektu UE oraz ostateczne opracowanie koncepcji Parku Przemysłowego w Nowym Rozdole. Zostało już rozpoczęte poszukiwanie ewentualnych rezydentów (uczestników, inwestorów), trwa pozyskiwanie finansowania budowy wewnętrznej infrastruktury inżynieryjno-technicznej oraz usprawnienie możliwości organizacyjnych Centrum Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje o procesie założenia Parku Przemysłowego w Nowym Rozdole są zawarte na stronie  Stan założenia.

Proces opracowania koncepcji

Koncepcję Parku przemysłowego w Nowym Rozdole opracowała agencja rozwoju gospodarczego PPV Knowledge Networks w marcu-czerwcu 2014 r. Opracowanie koncepcji było oparte na analizie strategicznej terenów rekultywowanych, przeprowadzonej w ramach realizacji projektu UE “Rozwój przedsiębiorczości w sposób zwiększenia dostępności terenów inwestycyjnych w mieście i gminie Lubaczów oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych w rejonie jaworowskim i Nowym Rozdole”.

Koncepcja jest na etapie zakończenia opracowania – pytania i propozycje proszę przesyłać do Centrum Rozwoju Regionalnego.